Nowe wyłączenia ze stosowania przepisów Rozp. 561/2006 związane z branżą budowlaną

Wraz z wejściem w życie pakietu mobilności i zmian w przepisach Rozp. 561/2006 wprowadzono dodatkowe wyłączenie w art. 13 ust. 1 w punktach „q”  i „r”, które dotycząc branży związanych z budownictwem.

 

Pierwsze z tych wyłączeń dotyczy wyłączenia z obowiązku rejestracji czasu pracy kierowcę który prowadzi pojazd lub zespół pojazdów wykorzystywanymi przez przedsiębiorstwo budowlane do przewozu maszyn budowlanych w promieniu do 100 km od bazy przedsiębiorstwa oraz pod warunkiem że prowadzenie takich pojazdów nie stanowi głównego zajęcia kierowcy. Sam zapis nie budzi większych wątpliwości, postawiono tak naprawdę trzy warunki. Pierwszy, że przewozu dokonuje przedsiębiorstwo budowlane, a nie transportowe, czyli przewóz musiałby odbywać się w oparciu o zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne. Drugi warunek ogranicza odległości przewozu od bazy przedsiębiorstwa, aby można było korzystać z omawianego wyłączenia. Natomiast trzeci warunek wskazuje, że kierowca takiego pojazdu nie może zajmować się tylko i wyłącznie prowadzeniem, a musi wykonywać inne czynności na przykład być operatorem przewożonej maszyny budowlanej i wykonywać pracę z jej pomocą.

 

Czytaj dalej

Pakiet mobilności – wszystko co musisz wiedzieć

Pakiet mobilności ma na celu wyrównanie zasad konkurencyjności na międzynarodowym rynku transportowym oraz zapewnienie lepszych warunków pracy kierowcom. Pakiet wprowadza zmiany w aktualnie obowiązujących rozporządzeniach, m.in. 561/2006 oraz 165/2014.

Poniżej przedstawiamy najistotniejsze zmiany związane z wejściem Pakietu mobilności:

 

31.07.2020 r.
 • Ogłoszenie “Pakietu mobilności”.

 

20.08.2020 r.
 • Obligatoryjny powrót kierowcy do swojego miejsca zamieszkania lub miejsca siedziby firmy, nie rzadziej, niż co 4 tygodnie.
 • Zakaz odbywania regularnych 45h odpoczynków tygodniowych w kabinie pojazdu.
 • możliwość odbycia dwóch skróconych odpoczynków tygodniowych pod rząd (transport międzynarodowy), jednak pod poniższymi warunkami:
  • oba odpoczynki tygodniowe skrócone będą wykonane poza granicami Polski. Nie dotyczy przewozów wykonywanych wyłącznie na terenie Polski oraz w krajach AETR;
  • w każdych kolejnych czterech tygodniach kalendarzowych mają zostać zrealizowane przynajmniej dwa odpoczynki tygodniowe regularne i dwa odpoczynki tygodniowe skrócone.
  • po dwóch odpoczynkach tygodniowych skróconych, kolejny odpoczynek powinien być tygodniowy regularny, jednak musi być poprzedzony rekompensatą za skrócenia i poprzedzona odpoczynkiem dobowym. Ten odpoczynek musi być odbyty w miejscu zamieszkania lub siedziby firmy
 • Możliwość przedłużenia czasu jazdy o maksymalnie 1 lub 2 godziny przy powrocie do bazy, koniecznie z podanym powodem wydłużenia na wydruku z tachografu lub na wykresówce. Konieczna jest rekompensata przedłużonego czasu jazdy wraz z odpoczynkiem co najmniej dziewięciogodzinnym, w okresie maksymalnie trzech następnych tygodni.

 

01.02.2022
 • Kierowca na początku pierwszego postoju po przekroczeniu granicy państwa członkowskiego wprowadza również symbol państwa, do którego wjechał. Ten pierwszy postój odbywa się w najbliższym możliwym miejscu postoju na granicy lub po jej przekroczeniu.
 • Wyrównanie do pensji minimalnej nie będzie obowiązywało w przypadku tranzytu oraz transportu bilateralnego.

 

20.02.2022
 • Raz na osiem tygodni będzie obowiązywał nakaz zjeżdżania ciężarówki do kraju zarejestrowania.
 • Po wykonaniu trzech operacji kabotażowych na terenie danego kraju, przez cztery dni będą wstrzymane kolejne operacje kabotażowe.

 

20.05.2022
 • Posiadanie licencji na przewóz drogowy będzie wymagane dla pojazdów już od 2,5 tony DMC.

 

20.08.2023*
 • Wszystkie nowo zarejestrowane pojazdy będą obowiązkowo wyposażone w drugą generację inteligentnych tachografów. Tachografy nowego typu będą m.in. automatycznie rejestrować moment przekroczenia granicy, korzystając z systemu satelitarnego.

 

31.12.2024*
 • Zakres kontroli na drodze zostanie zwiększony do 56 dni.
 • Inteligentne tachografy drugiej generacji powinny być zamontowane także w starszych pojazdach, które wykonują transport międzynarodowy i nie posiadają dotychczas inteligentnego tachografu jakiejkolwiek generacji.

 

20.08.2025*
 • Inteligentne tachografy drugiej generacji powinny być zamontowane także w starszych pojazdach, które posiadają tachograf inteligentny pierwszej generacji.

 

01.06.2026*
 • Tachografy inteligentne drugiej generacji będą obowiązkowe dla pojazdów o DMC od 2,5 tony, które działają w transporcie międzynarodowym.

 

* pod warunkiem, że do tego czasu wejdą w życie odpowiednie przepisy oraz zostaną ukończone prace nad nowym typem tachografu.